Prawo do odstąpienia od umowy Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz wysłać mi wiadomość (Tibor Oltyán, Fasanenhof 13, 17392 Spantekow, numer telefonu: 039727/26886, adres e-mail: buero@funktionalist.de) poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. to wykonane w celu zabezpieczenia okres odstąpienia wystarczy, że wyślesz swoją komunikację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, przygotowaliśmy listę wszystkich płatności, jakie otrzymaliśmy od was, z wyłączeniem kosztów przesyłki, spłacić natychmiast i nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar w stanie nienaruszonym. W przypadku tej spłaty korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem; w każdym przypadku będzie pobierana prowizja z powodu tego spłaty .My może wstrzymać zwrot dopóki nie otrzymał towar z powrotem, lub dopóki nie wykazały, że odsyłany towar, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Trzeba tylko zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z obchodzenia się, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towarów. Wyłączenie prawa odstąpienia Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów
  •  w przypadku dostaw towarów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcji miarodajny jest indywidualny wybór lub dostarczenie przez konsumenta lub które są jasno dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
  •  za dostawę towarów, które mogą szybko się zepsuć lub których data ważności zostanie szybko przekroczona,
  •  do dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli ich plomba została usunięta po dostawie,
  •  w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
  •  za dostawę napojów alkoholowych, której cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale która może zostać dostarczona nie wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy, a której aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu,
  •  do dostarczania nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, gdy plomba została usunięta po dostarczeniu
  •  dostawa gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów subskrypcyjnych.